GSL2016第一赛季A级:Trap vs Shine

www.replays.net/作者:爱玩网

iOS用户点此观看

详细赛况:

GSL2016第一赛季A级 17:30直播查尔星港
时间3比分0地图视频
1.13Trap 神族 韩国- 0韩国 虫族 Shine暮色之塔一些常用图标(种族、国旗、VOD、录像、出线)
1.13Trap 神族 韩国- 0韩国 虫族 Shine匹昂台地一些常用图标(种族、国旗、VOD、录像、出线)
1.13Trap 神族 韩国- 0韩国 虫族 Shine莱瑞拉克之冠一些常用图标(种族、国旗、VOD、录像、出线)
1.13Trap 神族 韩国0 - 0韩国 虫族 Shine--
1.13Trap 神族 韩国0 - 0韩国 虫族 Shine--

>>>GSL2016第一赛季A级专题